Công văn 5019/TCHQ-GSQL ngày 30/07/2020

Khai sai mã loại hình nhập khẩu

Tải về tại đây: