Công văn 5000/TCHQ-KTSTQ ngày 29/07/2020

Điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên

Tải về tại đây: