Công văn 4999/TCHQ-TXNK ngày 29/07/2020

Xử lý thuế đối với mặt hàng giống cây trồng nhập khẩu

Tải về tại đây: