Công văn 4927/TCHQ-TXNK ngày 24/07/2020

Xử lý vướng mắc về chính sách thuế về báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế trong năm tài chính

Tải về tại đây: