Công văn 4557/TCHQ-TXNK ngày 07/07/2020

Hoàn thuế hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan

Tải về tại đây: