Công văn 4138/TCHQ-GSQL ngày 19/06/2020

Mã HS đối với danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

Tải về tại đây: