Công văn 11545/BTC-TCHQ ngày 22/09/2020

Nhập khẩu phòng thí nghiệm đang sử dụng do đối tác nước ngoài trao tặng

Tải về tại đây: