Công văn 10732/TXNK-PL ngày 05/10/2020

Mã số HS và thuế giá trị gia tăng mặt hàng Hồng sâm nguyên củ sấy khô

Tải về tại đây: