Chỉ thị 38/CT-TTg ngày 29/09/2020

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản

Tải về tại đây: