Công văn 5765/TCHQ-TXNK ngày 31/08/2020

Ấn định thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công sau đó thuê gia công lại

Tải về tại đây: