Công văn 5722/TCHQ-TXNK ngày 28/08/2020

Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của nhà thầu xây dựng cho doanh nghiệp chế xuất

Tải về tại đây: