Công văn 5709/TCHQ-TXNK ngày 27/08/2020

Triển khai thí điểm hệ thống thông tin quản lý miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế

Tải về tại đây: