Công văn 5660/TCHQ-TXNK ngày 26/08/2020

Thuế giá trị gia tăng, mã số HS đối với thiết bị y tế

Tải về tại đây: