Công văn 5577/TCHQ-GSQL ngày 21/08/2020

Tăng cường công tác quản lý hải quan đối với hàng hóa vận chuyển độc lập

Tải về tại đây: