Công văn 5575/TCHQ-GSQL ngày 21/08/2020

Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA

Tải về tại đây: