Công văn 5551/TCHQ-GSQL ngày 20/08/2020

Tiêu hủy phế liệu, phế phẩm, phế thải của hoạt động gia công

Tải về tại đây: