Công văn 5538/TCHQ-TXNK ngày 20/08/2020

Hồ sơ, thủ tục miễn thuế nhập khẩu theo điều ước quốc tế

Tải về tại đây: