Công văn 5533/TCHQ-TXNK ngày 20/08/2020

Thuế nhập khẩu dự án điện mặt trời

Tải về tại đây: