Công văn 5530/TCHQ-TXNK ngày 20/08/2020

Phân loại linh kiện để lắp ráp module màn hình dẹt

Tải về tại đây: