Công văn 5529/TCHQ-TXNK ngày 20/08/2020

Phân loại linh kiện sản xuất, lắp ráp module màn hình dẹt

Tải về tại đây: