Công văn 5485/TCHQ-TXNK ngày 18/08/2020

Áp dụng thuế suất nhóm hàng 211 Biểu thuế xuất khẩu Nghị định 57/2020/NĐ-CP

Tải về tại đây: