Công văn 5365/TCHQ-TXNK ngày 14/08/2020

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Tải về tại đây: