Thông tư 72/2020/TT-BTC ngày 31/07/2020

Bãi bỏ Thông tư 84/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 68/2016/NĐ-CP

Tải về tại đây: