Quyết định 2096/QĐ-TCHQ ngày 05/08/2020

Quy định về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa TCHQ và Ngân hàng thương mại trong hệ thống hoàn thuế GTGT

Tải về tại đây: