Quyết định 1201/QĐ-TTg ngày 06/08/2020

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)

Tải về tại đây: