Quyết định 1175/QĐ-TTg ngày 04/08/2020

Chỉ định cơ quan đầu mối để thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)

Tải về tại đây: