Quyết định 1047/QĐ-TTg ngày 17/07/2020

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam - Hoa Kỳ

Tải về tại đây: