Hợp nhất Thông tư 29/VBHN-BTC ngày 29/06/2020

Hợp nhất Thông tư về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm TTHQ đối với hàng hóa XNK có yêu cầu bảo vệ quyền SHTT

Tải về tại đây: