Công văn 5227/TCHQ-GSQL ngày 07/08/2020

Sử dụng seal định vị điện tử để niêm phong, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan

Tải về tại đây: