Công văn 5143/TCHQ-TXNK ngày 05/08/2020

Vướng mắc áp dụng quy định về thuế

Tải về tại đây: