Công văn 5072/TCHQ-TXNK ngày 31/07/2020

Phân loại các mặt hàng tủ kết đông lạnh, tủ đông/tủ lạnh dùng trong y tế được làm thủ tục hải quan

Tải về tại đây: