Công văn 4984/TCHQ-TXNK ngày 28/07/2020

Phân loại xe chữa cháy hàng không

Tải về tại đây: