Công văn 4956/TCHQ-TXNK ngày 27/07/2020

Thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị Y tế

Tải về tại đây: