Công văn 4923/TCHQ-TXNK ngày 24/07/2020

Lựa chọn ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: