Công văn 4902/TCHQ-TXNK ngày 24/07/2020

Hướng dẫn thực hiện Công văn 4470/TCHQ-TXNK về Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Tải về tại đây: