Công văn 4894/TCHQ-GSQL ngày 23/07/2020

Thực hiện thủ tục hải quan đối với xe ô tô xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đất liền

Tải về tại đây: