Công văn 4870/TCHQ-TXNK ngày 22/07/2020

Chính sách thuế xuất khẩu đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải

Tải về tại đây: