Công văn 4849/TCHQ-TXNK ngày 22/07/2020

Xử lý thuế đối với mặt hàng giống cây trồng nhập khẩu

Tải về tại đây: