Công văn 4747/TCHQ-GSQL ngày 16/07/2020

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, quá cảnh

Tải về tại đây: