Công văn 4730/TCHQ-TXNK ngày 15/07/2020

Hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài

Tải về tại đây: