Công văn 4581/TCHQ-GSQL ngày 08/07/2020

Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu CPTPP

Tải về tại đây: