Công văn 4580/TCHQ-GSQL ngày 08/07/2020

Phân luồng đối với hàng nhập khẩu là quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển

Tải về tại đây: