Công văn 2056/TCHQ-GSQL ngày 30/03/2020

Gửi chứng từ thuộc hồ sơ hải quan

Tải về tại đây: