Công văn 1532/TCHQ-TXNK ngày 12/03/2020

Thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: