Nghị quyết 102/2020/QH14 ngày 08/06/2020

Phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu

Tải về tại đây: