Công văn 4428/TCHQ-GSQL ngày 01/07/2020

Gửi chứng từ thuộc hồ sơ hải quan

Tải về tại đây: