Công văn 4166/TCHQ-GSQL ngày 19/06/2020

Chứng từ chứng nhận xuất xứ trong Hiệp định CPTPP

Tải về tại đây: