Công văn 4137/TCHQ-GSQL ngày 19/06/2020

Kiểm tra việc tập kết hàng hóa xuất khẩu

Tải về tại đây: