Công văn 3997/TCHQ-TXNK ngày 17/06/2020

Phân loại và áp dụng mức thuế đối với mặt hàng hạt giống nhập khẩu

Tải về tại đây: