Công văn 3960/TCHQ-TXNK ngày 16/06/2020

Thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế

Tải về tại đây: